Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

YHTIÖOIKEUS

  • Tarjoamme korkealaatuista palvelua kaiken kokoisille yrityksille sekä näiden edustajille ja omistajille.
  • Yhtiöoikeudellisiin palveluihimme kuuluvat muun muassa yhtiöiden perustamiset ja purkamiset, osake-, rahasto- ja apporttiannit, yhtiöjärjestysten muutokset, yhtiöjärjestysten ajantasaistaminen ja niiden läpikäyminen uuden OYL:n suomien mahdollisuuksien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi, rahastoinstrumenttien räätälöinti varsinkin pääomasijoituskohteiden yhtiöjärjestyksissä sekä osakassopimusten laadinta, ylikurssi- ja vararahaston muuttaminen osakepääomaksi tai kuulutusmenettelyn kautta SVOP:iksi sekä yhtiömuotojen muutokset.
  • Palvelumme kattavat EVL:n mukaisissa yritysjärjestelyissä kuten sulautumisessa, jakautumisessa, liiketoiminnan siirroissa sekä osakevaihdoissa.
  • Palvelumme kattavat myös yritysjärjestelyihin liittyvät erityiskysymykset: aiesopimukset, salassapito- ja yksiönoikeussopimukset, osakas- ja johtajasopimukset, kilpailuoikeudelliset kysymykset, yritysjärjestelyiden jälkihoito (integraatiovaihe, yhtiöoikeudellisten päätösten dokumentointi).

 

YRITYSJÄRJESTELYT

Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan, että järjestelyillä toteutetaan yrityksen toiminnan ja usein myös sen yhtiöoikeudellisen rakenteen muutoksia. Keskeisimmät elinkeinoverolaissa tarkoitetut yritysjärjestelyt ovat sulautuminen, jakautuminen (ks. artikkeli alla), liiketoimintasiirto ja osakevaihto. Tuloverotuksessa keskeisiä periaatteita yritysjärjestelyjen kohdalla ovat, että ne voivat tapahtua ilman välittömiä veroseuraamuksia, niihin sovelletaan jatkuvuusperiaatetta ja verotus lykkääntyy seuraavaan luovutukseen. Periaatteiden soveltaminen edellyttää kuitenkin, että järjestely täyttää moninaiset laissa asetetut edellytykset. Yritysjärjestelyiltä vaaditaan muun muassa hyväksyttävää liiketaloudellista perustetta. (esim. konserninrakenteen uudelleenjärjestämistä, synergiaedut, yrityksen myyntikuntoon saattaminen tai sukupolvenvaihdos). Yritysjärjestelyjä varten on oma veron kiertämistä estävä säännös, EVL 52 h §. Pykälän mukaan yritysjärjestelyjä koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos on ilmeistä, että järjestelyjen yksinomaisena tai yhtenä pääasiallista tarkoitusta on ollut veron kiertäminen tai veron välttäminen.

Yritysjärjestelyinä voidaan toki pitää myös yhtiömuodon muutoksia, esimerkiksi avoimen tai kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi tai osakeyhtiön purkaminen selvitysmenettelyllä. Varatuomari Björn Holming on toiminut määrättynä selvitysmiehenä useiden yhtiöiden purkutilanteissa.

 

Sulautuminen:

EVL 52 a ja 52 b §:n säännöksiä sovelletaan järjestelyyn, jossa:

  • yksi tai useampi osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää kaikki varansa ja velkansa toiselle osakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö) ja jossa sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita. Vastike voi olla myös rahaa, kuitenkin enintään 10 %:a vastikkeena annettavien osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta maksetusta osakepääomasta;
  • sulautuva yhtiö purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää kaikki varansa ja velkansa vastaanottavalle yhtiölle, jonka hallussa ovat kaikki sulautuvan yhtiön osakepääomaa edustavat osakkeet tai tuollaisen yhtiön kokonaan omistamalle osakeyhtiölle.

EVL 52 a §:n 2 kohdan mukaan sulautuminen on verotuksessa mahdollista ilman sulautumisvastikkeen antamista silloin, kun kysymys on tytär- tai sisaryhtiösulautumisesta.

Osakeyhtiölaki sallii erilaatuisten sulautumisvastikkeiden käyttämistä, ja OYL:n mukaan voidaan antaa myös muuta omaisuutta tai sitoumuksia.  Sulautumista vastustavalla yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista (OYL 16:13 §)

Jakautumisesta on kirjoitettu alla, ks. artikkeli

Jakautuminen - käyttökelpoinen keino valmistautua sukupolvenvaihdokseen.

Osakevaihto

Osakevaihdolla tarkoitetaan EVL 52 f §:n 1 momentin mukaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö hankkii sellaisen osuuden toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen omistamat osakkeet tuottavat enemmän kuin puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja antaa vastikkeena toisen yhtiön osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeita tai hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakevaihdossa on kolme osapuolta; osakkeet hankkiva yhtiö, kohdeyhtiö, jonka osakkeita hankitaan sekä sen osakkeenomistajat (osakkeet luovuttavana tahona).

Osakevaihdossa osakkeita luovuttaneen osakkeenomistajan verotuksessa osakevaihdossa syntynyttä voittoa ei katsota veronalaiseksi tuloksi eikä tappiota vähennyskelpoiseksi menoksi. Mikäli kuitenkin osakevaihdossa on käytetty rahavastiketta, siltä osin kysymyksessä on veronalainen luovutus.

Yhtiöoikeudellisesti osakevaihdossa on kyse apporttiehdoin tapahtuvasta suunnatusta osakeannista, joka konkreettisesti tarkoittaa sitä, että se vaatii suunnatun annin toteuttavalta yhtiöltä painavaa taloudellista syytä ja 2/3:n määräenemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. 

Liiketoimintasiirto

Liiketoimintasiirtona katsotaan EVL 52 d §:n mukaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö luovuttaa joko kaikki taikka yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuutena kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvän toimintaan kohdistuvat varaukset siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Siirtävä yhtiö saa vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita. Siirto tapahtuu joko liiketoimintasiirtoa varten perustettavaan tai jo olemassa olevaan yhtiöön. Vastaanottavan yhtiön tulee jatkaa siirtynyttä liiketoimintaa.

Osakeyhtiölaissa ei ole erillisiä säännöksiä liiketoimintasiirrosta. Kyse onkin yhtiöoikeudellisesti ns. nettoapportista. Liiketoimintasiirrossa siirtyvä liiketoimintakokonaisuus luovutetaan apporttina vastaanottavaan yhtiöön ja vastikkeena saadaan vastaanottavan yhtiön osakkeita.

EVL 52 d §:n mukaisesti liiketoimintasiirto ei aiheuta välittömiä tuloveroseuraamuksia siirtävälle yhtiölle.

Mikäli liiketoiminnan siirtäminen ei täytä EVL 52 d §:n edellytyksiä, varojen siirtämistä vastaanottavaan yhtiöön käsitellään verotuksessa vaihtona, jossa yhtiö luovuttaa omaisuuttaan vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan. Varat katsotaan tällöin luovutetuksi käypään arvoon, ja varaukset purkautuvat siirtävään yhtiön tuloon.